การบัญชีและภาษี

การบริการด้านภาษี

 • จัดเก็บบันทึกบัญชีทั้งหมด
 • การจัดเก็บเงินภาษีรายเดือน
 • การจัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน
 •  การจัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
 • รักษาระดับของการทำบัญชี
 • การบันทึกบัญชี
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษี
 • ข้อมูลทางบัญชี
 • จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน
 • จัดเตรียมรายงานทางภาษีตามกฎหมายรายเดือน

บริการตรวจสอบบัญชี

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสอบทางบัญชีในระดับมาตรฐานนานาชาติ บริการของเรานั้นเป็นไปตามกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ รวมไปถึงมาตรฐาน IFRS และ US GAAP ด้วย

และเรายังสามารถตรวจสอบการควบกิจการและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน งบประมาณและรายงานพิเศษอื่นๆ ในนามของท่านได้อีกด้วย

เงินเดือน

เราสามารถทำหน้าที่แทนท่านในการชำระค่าเงินเดือน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพนักงานจะได้รับเงินเดือนตรงเวลา ทั้งยังคำนวณภาษีเงินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เราสามารถช่วยท่านได้ดังต่อไปนี้

 • รายงานเงินเดือนและสลิปเงินเดือน
 • จ่ายค่าจ้างแรงงานของพนักงาน
 • ทำการชำระภาษีเงินได้ หลังหักณ ที่จ่าย
 • ทำการชำระเงินประกันสังคม
 • ทำการชำระเงินกองทุนทดแทนแรงงาน

บัญชีโครงการ

นอกเหนือไปจากงานบริการจัดเก็บบัญชีแล้ว ทีมงานของเรายังสามารถช่วยท่านในเรื่องของงานโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • รายงานการควบกิจการ
 • รายงานเงินสะพัด
 • รายงานเปรียบเทียบเงินงบประมาณ
 • ตารางกำหนดเวลาของการลงทุน
 • การชำระเงินกู้ของผู้ถือหุ้น
 • รายงานวิเคราะห์กิจการ

บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น

 • รายงานการควบคุมคุณภาพ
 • รายงานประเมินคุณภาพ
 • ตรวจสอบการทำงานภายในกิจการ
 • ควบคุมการทำงานภายในกิจการ
 • การจัดการความเสี่ยงของกิจการ
 • วิธีการแก้ไขการดูแลจัดการภายในองค์กร

เราพร้อมให้บริการคุณ