บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

การให้การสนับสนุนกิจการ

 • การจดทะเบียนบริษัท
 • การขออนุญาตจัดตั้งกิจการ
 • การขอจดทะเบียนตามสนธิสัญญาไมตรี
 • การจดทะเบียนสาขาและสำนักงานตัวแทน
 • ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับกิจการและแรงงาน
 • การขออนุญาตกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมกับ BOI

หนังสืออนุญาตทำงานและวีซ่า

 • การขอมีหนังสือทำงาน
 • การขอมีวีซ่าเพื่อการทำงาน
 • จัดทำและขอมีวีซ่าอายุหนึ่งปี เพื่อการทำงาน
 • รายงานตัวแทนชาวต่างชาติทุก 90 วัน
 • การโอนถ่ายวีซ่าจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปเล่มใหม่
 • การขอต่ออายุหนังสือทำงานและวีซ่าปี

การให้คำแนะนำและบริการทางภาษี

ด้วยทีมงานทางด้านบัญชีและทนายความที่ชำนาญงาน เราสามารถให้บริการท่านได้ดังต่อไปนี้


การปฏิบัติทางด้านงานภาษี

 • การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและปลายปี
 • รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
 • รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ให้คำแนะนำระบบงานภาษี

งานด้านการจัดการออกแบบการจัดการภาษี

ทีมงานของเราสามารถช่วยท่านในการออกแบบ หรือ ออกแบบใหม่โครงสร้างระบบงานภาษีภายในให้แก่ท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและอย่างมีประสิทธิภาพ


งานให้คำแนะนำเกี่ยวกับโอนถ่ายเงิน

 • แนะนำกลยุทธ์ในการจัดเก็บรายได้จากการโอนถ่ายเงิน
 • จัดทำข้อตกลงในเรื่องการโอนถ่ายเงิน
 • ตรวจสอบเพื่อจัดเตรียมและป้องกัน
 • แนะนำการโอนถ่ายโดยรวม
 • วางแผนการจัดการการโอนถ่าย

กลยุทธ์ทางด้านภาษี

ทีมงานของเราสามารถทำงานร่วมกับท่านเพื่อปรับปรุงในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับงานด้านภาษีให้เป็นตามกฎหมาย และ เตรียมพร้อมในวิธีการต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • งานภาษีท้องที่
 • งานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • งานภาษีธุรกิจประเภทต่างๆ
 • งานภาษีที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์
 • งานภาษีที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ
 • งานภาษีทางอ้อม
 • โครงสร้างภาษีข้ามดินแดน
 • งานจัดการภาษี
 • งานการอุทธรณ์ด้านการตรวจสอบภาษี

บริการให้คำแนะนำในการควบรวมกิจการและ การเข้าซื้อกิจการ

 • วิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านภาษี
 • ตรวจสอบกิจการ
 • ประเมินมูลค่าทางภาษี
 • วิเคราะห์โครงสร้างทางภาษี
 • วางแผนการคืนทุนและรายได้ทางภาษี

การจัดการและการกำกับดูแลความเสี่ยงของกิจการ

เราให้บริการแบบเต็มรูปแบบในการตรวจสอบภายในและการจัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำงานของธุรกิจท่าน และ ยังสามารถช่วยให้ท่านได้พัฒนางานที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการตรวจสอบภายใน

ระบบงานการควบคุมภายใน

การจัดการระบบงานภายในกิจการแบบบูรณาการสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกิจการที่เพิ่งเริ่มจัดตั้ง สำหรับบริษัทที่ก่อตั้งมาอยู่แล้ว ก็ยังสามารถได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาการควบคุมภายในอย่างมีระบบเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่จะได้รับพัฒนาขึ้นและการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจ

การจัดการการตรวจสอบภายใน

ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรามีความพร้อมในการบริการการจัดการตรวจสอบภายต่อการปฏิบัติงานและการเงินภายใน เรายังเสนอบริการแบบเต็มรูปแบบของการตรวจสอบพร้อมรายงาน

งานการตรวจสอบประเมินคุณภาพงานภายใน

เราสามารถช่วยท่านประเมินคุณภาพการทำงานภายในกิจการ โดยมุ่งที่งานเอกสาร การทดสอบ และการประเมินคุณภาพของการจัดการควบคุมภายใน เพื่อบูรณาการนโยบายขององค์กรและเพื่อการกำกับดูแลกิจการ

การให้คำแนะนำเรื่องวีซ่า

เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานได้ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย พวกเขาต้องทำการขอมีวีซ่าและหนังสืออนุญาตทำงาน คู่สมรสและผู้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ทำงานก็ต้องมีวีซ่าติดตามด้วย เราสามารถให้บริการท่านได้ดังต่อไปนี้

 • การขอมีหนังสืออนุญาตทำงาน
 • การขอมีวีซ่าเพื่อการทำงาน
 • การขอมีวีซ่าของผู้ติดตาม
 • การขอมีวีช่าของผู้ปลดเกษียณ

การให้คำแนะนำทางธุรกิจ

เราบริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับการเงินและกฎหมายแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้ท่านสามารถควบกิจการ หรือ ซื้อกิจการ การจดจำนองซ้ำ หรือ การจัดการโครงสร้างใหม่จากโครงสร้างที่มีอยู่เดิม หรือ การจัดการบริษัทร่วมค้า นอกไปจากนั้น เรายังสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องการการหมุนเวียนทางการเงิน และโอกาสในการลงทุนอีกด้วย

เราพร้อมให้บริการคุณ